Regelgeving

Over veel belangrijke zaken word je niet automatisch geïnformeerd. Je hebt een haalplicht: je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie bij gemeentelijke instanties. De informatie voor waterbewoners is bovendien behoorlijk versnipperd. Wij brengen orde in de chaos.

Bericht van gemeente

Brieven van de gemeente die huis aan huis bezorgd worden, bevatten meestal praktische informatie over bijvoorbeeld werkzaamheden aan de straten, kades of baggeren, of herinrichting van een straat. Hierover word je meestal direct met een brief geïnformeerd.

Zelf informatie ophalen

Maar er zijn ook kwesties waarover je geen brieven van de gemeente ontvangt. Bijvoorbeeld over beleids- en bestemmingsplannen, prioriteiten in de handhaving, welke vergunningen er worden aangevraagd en afgegeven. Deze informatie is uiteraard wel beschikbaar, maar je zult zelf actief achter het nieuws aan moeten dat voor jou van belang kan zijn.

Zienswijze en bezwaar

Bij belangrijke zaken kun je je mening geven door bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen. Je kunt ook inspreken of een bezwaar indienen. Mits je op tijd bent.

Belang van jouw mening

Je mening geven of inspreken garandeert niet dat jouw idee overgenomen wordt. Maar er wordt wel naar geluisterd. En als meerdere bewoners van zich laten horen, kan het heel goed zijn dat zaken toch een andere wending nemen.

Meer informatie

Hieronder staan een aantal handige links waar je informatie van de gemeente en je stadsdeel kunt vinden.

Waternet

Deze informatie is bedoeld voor eigenaren van woonboten die liggen in Amsterdam en voor degenen die van plan zijn om op een woonboot te gaan wonen.

VOB 2010

De regels die gelden in Amsterdam voor het gebruik van het openbare water zijn vastgelegd in de Verordening op het Binnenwater 2010.

Bestuurscommissies

De bestuurscommissies zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ze zijn de ‘ogen en oren’ van het gemeentebestuur in jouw stadsdeel.

Gebiedsplannen

Ieder jaar worden er voor alle 22 gebieden in de gemeente Amsterdam gebiedsplannen gemaakt. Hierin staat wat het komende jaar concrete acties zijn in het desbetreffende gebied. Deze plannen kunnen van invloed zijn op de situatie van waterbewoners.

Watervisie

De Watervisie Amsterdam 2040 kan grote impact hebben voor waterbewoners.

Concept Watervisie Amsterdam 2040

Bekendmakingen

Bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Amsterdam, zoals aanvragen voor vergunningen en ontheffingen en besluiten hierover, algemene mededelingen van de gemeente of inspraakmogelijkheden.

Ligplaatsen bedrijfsvoertuigen West

De uitvoeringsvisie voor ligplaatsen bedrijfsvaartuigen in West is bedoeld om kaders te stellen aan de mogelijkheden binnen de stedelijke Watervisie.

Meldpunt overlast op het water

Heb je last van harde muziek op een boot of van een boot die te hard vaart? Je kunt het melden bij de gemeente Amsterdam.

Omgevingsalert

Handige, gratis app met een kaartje om snel te zien wat er bij jou aan vergunningen speelt. Je kunt filteren op onder meer water.

Omgevingsalert

Informatie over vergaderingen en inspreken

Bestuurscommissies vergaderen twee keer per maand voor beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming.

Als je wilt inspreken bij de vergadering meld je je bij de bestuursondersteuning uiterlijk 24 uur van te voren aan via bestuurscommissie.sdw@amsterdam.nl met vermelding van het onderwerp.

Lees ook even de ‘tips voor insprekers’.  In de vergaderkalender vind je de data, met daarbij de agenda’s, vergaderstukken en besluitenlijsten. Ook heb je via deze link toegang tot het bestuurlijk archief.

De aangenomen moties, schriftelijke vragen en adviezen staan eveneens online.

De vergaderingen van de bestuurscommissie zijn – in het algemeen – openbaar. Je kunt ze bijwonen op de publieke tribune, maar ze zijn ook via livestream thuis te volgen.