Dossier WABO

WABO

Een WABO vergunning is nodig voor het verbouwen, nieuwbouwen of verplaatsen van een woonboot.

De afkorting WABO staat voor ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’. Deze wet is 1 oktober 2010 ingevoerd en regelt de omgevingsvergunning waardoor een groot aantal verschillende vergunningen en procedures die nodig zijn voor het starten van een bouwwerk bij één loket uitkomen.

In 2014 heeft de Raad van State geoordeeld dat woonboten met een vaste ligplaats op grond van de Woningwet en de WABO als bouwwerk moeten worden aangemerkt. Het gevolg was dat veel van deze reeds ‘drijvende bouwwerken’ niet voldeden aan de geldende regelgeving, waardoor nieuwe regelgeving nodig was. Dit is de wet verduidelijking voorschriften woonboten geworden die op 1 januari 2018 van kracht werd. In deze wet wordt met specifiek overgangsrecht geregeld dat de technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 niet van toepassing zijn op bestaande woonboten op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet.

Woonboten met een geldige ligplaatsvergunning hebben vervolgens van rechtswege (automatisch) een WABO omgevingsvergunning gekregen. Deze hoeft daarom niet fysiek verstrekt te worden door de gemeente Amsterdam. Wanneer je een woonboot koopt, verbouwt of  je verandert de ligplaats ontvang je na aanvraag de WABO omgevingsvergunning wel fysiek.

Wanneer de woonboot niet voldoet aan de gestelde maatvoeringseisen zoals die op de ligplaatsvergunning vermeld zijn, bestaat geen automatisch recht op een WABO omgevingsvergunning.

Nieuws over WABO